Logos: TrainCom, f-bb
Home > Hodnocení kompetencí > Úrovně kompetencí a hodnocení kompetencí

Úrovně kompetencí a hodnocení kompetencí

Je nezbytné rozlišovat úrovně kompetencí, znázorňující hierarchii, ať už podnikového nebo národního vzdělávacího systému a standardů hodnocení výkonu v rámci hodnocení kompetencí.

Přestože systém úrovní kompetencí je progresivní, zhruba od nováčka po odborníka, každá úroveň má obecně své vlastní standardy a kritéria pro splnění. Úrovně samy o sobě nejsou "dobré nebo špatné".

Hodnocení kompetencí vyplývá v podstatě pouze ze splnění nebo selhání: Buď je zadaný úkol splněn, nebo nesplněn.

  ano ne
Je schopen X vyměnit pneumatiku? X  

V mnoha případech je však třeba zajít do větších detailů. Například v případě otázky.

Umí X francouzsky? to velmi často není otázka, na kterou očekáváme odpověď ano nebo ne, ale spíše „jak dobře".

Například Společný evropský referenční rámec pro jazyky uvádí šest úrovní kompetencí, které jsou kvalifikovány z hlediska toho, co uživatel umí, dokonce i na základní úrovni. Uživatelova znalost není hodnocena jako nedostatečná nebo nevyhovující. Hodnocení je založeno na tom, co uživatel „umí“.

SERR

A: Uživatel základů jazyka (Basic User)
A1 – (Breakthrough):
Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které má, a sám na podobné otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci.

A2 – (Waystage): Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Může komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Umí s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.

B: Samostatný uživatel (Independent User)
B1 – (Threshold): Rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají. Umí popsat zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

B2 – (Vantage): Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru. Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran. Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody různých možností.

C: Zkušený uživatel (Proficient User)

C1 – (Effective Operational Proficiency): Rozumí řadě různých náročných a delších textů a rozeznává jejich. Skrytý význam. Vyjadřuje se plynně a spontánně bez příliš zřejmého. Hledání slov. Užívá jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, studijní. A profesní účely. Píše jasné, dobře strukturované podrobné texty. O složitých tématech, přičemž používá různé nástroje pro uspořádání,členění a soudržnost svého pojednání.

C2 – (Mastery): Rozumí bez námahy téměř všemu, co slyší nebo čte. Umí shromažďovat informace z různých ústních a písemných zdrojů a tyto informace znovu uspořádat do souvislého celku. Umí se vyjadřovat spontánně, velmi plynně a přesně, rozlišuje jemné významové odstíny i ve složitějších situacích.

Úrovně kompetencí jsou tedy vykonané postupy pro ohodnocení výkonu kandidáta, aby mu přisoudili určité kompetence či úroveň způsobilosti. Hodnocení je tvořeno v praxi nejen jedním pokusem, ale několika úkoly nebo částečnými úkoly, musí být stanovena pravidla pro hodnocení výkonu. Musí být definovány normy nebo minimální požadavky pro splnění nebo selhání.

Tato pravidla musí být obecně v souladu s právními požadavky (zkušebním řádem) pro udělení kvalifikace v příslušné zemi.

In some cases verbal indicators are used, such as Requirements Not fulfilled – partially fulfilled – fulfilled – exceeded – not observed

V některých případech se používají slovní ukazatele, jako například.

Požadavky: Nesplněno – částečně splněno – splněno – výborně – nesledováno

V ostatních případech se používá systém hodnocení pomocí bodů nebo v procentech

Seitenanfang