Logos: TrainCom, f-bb
Home > Seznam pojmů

Seznam pojmů


A

Apprenticeship (učňovské vzdělávání)
Systematické dlouhodobé vzdělávání se střídáním na pracovišti a ve vzdělávací instituci nebo vzdělávacím centru. Učeň je smluvně vázán k zaměstnavateli a dostává odměnu. Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout učni přípravu k určité profesi (CEDEFOP 2008).

Assessment/Evaluation (hodnocení)
Hodnocení je proces, který měří znalosti, porozumění, schopnosti, dovednosti či kompetence studujícího (žáka/studenta/praktikanta).

Assessment tool (nástroj hodnocení)
Nástroj hodnocení (nástroj a instrukce k implementaci) obsahuje následující komponenty:

Seitenanfang


C

Certification (certifikace) (skills certification – certifikace dovedností)
Formální standardizovaný postup hodnocení pro ověřování znalostí žáka, know-how, osobního a profesního přístupu, získaných v programech odborného vzdělávání a přípravy.

Competence/competency (kompetence)
Schopnost aplikovat (teoretické i praktické), znalosti, dovednosti a stanoviska uvedená ve výsledcích učení vzdělávacího programu v praktickém pracovním prostředí.

Competency-based training (vzdělávání založené na kompetencích)
Vzdělávání založené na kompetencích je založeno na provedení a standardech vycházejících z realistické podnikové praxe.

Counselling (poradenství)
Poradenství v kontextu vzdělávání znamená, že expert/zkušená osoba poskytuje rady žákovi. Cílem poradenství může být:

Poradenství a podporu vzdělávání lze implementovat různými způsoby: Pomocí příruček, internetového poradenství atd

Curriculum (osnova)
Koherentní jednotka plánovaných předmětů a činností, které musí žák absolvovat během určitého vzdělávacího programu.
Určuje cíle, kterých má žák dosáhnout a úkoly, které musí být splněny, aby bylo dosaženo těchto cílů.

Seitenanfang


F

Feedback (zpětná vazba)
Pravidelná zpětná vazba je prostředek, kterým žákovi poskytujeme povědomí o jeho pokroku a výsledcích. Podporuje motivaci a pomáhá zlepšovat učící dovednosti i v jiných oblastech.


G

Guidance (odborné vedení)
Odborné vedení poskytují učitelé/školitelé nebo dohled na pracovišti. Týká se především pracovních technik a metod.


L

Learning/training unit (jednotky učení)
Jednotky učení (jednotky výsledků učení) jsou součástí kvalifikace a skládají se z uceleného souboru (znalostí, dovedností a kompetencí), které mohou být posouzeny a vyhodnoceny (definice ECVET, viz Evropský parlament 2009). Jednotky musí být strukturovány komplexně, logicky a musí být vhodné k posuzování.

Learning Project (vzdělávací projekt)
Soubor úkolů, založených na podnětných otázkách a problémech, které zapojují žáky do oblasti plánování, řešení problémů, rozhodování a investigativních aktivit.

Learning support (podpora učení)
Systematická podpora pro pokrok žáka. Cílem je posílit samostudium a sebeřízení poskytovanou pomocí (pokud je to nutné), ve všech etapách učení. Podpora učení nemá obstarat skutečné znalosti v oboru, ale pomáhá žákovi je efektivněji získat.

Learning outcomes (výsledky učení)
Výkazy o tom, co by měl žák znát, chápat a/nebo musí být schopen prokázat po dokončení procesu učení. Výsledky učení jsou odlišné od cílů učení, v tom, že jsou spojeny s úspěchy žáka spíše než celkovými záměry učitele. Výstupy učení, spolu s kritérii hodnocení stanoví minimální požadavky na dokončení jednotky učení.

Seitenanfang


P

Portfolio (portfolio)
Portfolio je smysluplný soubor vzorků anotovaných a potvrzených důkazů (např. písemné dokumenty, fotografie, videa, audionahrávky).


S

Skills (dovednosti)
Dovednostmi se rozumí schopnost uplatnit znalosti a know-how při plnění úkolů a řešení problémů. V kontextu Evropského rámce kvalifikací jsou dovednosti popisovány jako kognitivní (používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení) nebo praktické (zahrnující manuální zručnost a používání metod, materiálů, nástrojů a přístrojů).


V

VET (Odborné vzdělávání a příprava)
Odborné vzdělávání a příprava


W

Work-based learning (vzdělávání založené na pracovní činnosti)
Získání znalostí a dovedností prostřednictvím plnění úkolů v odborném kontextu, a to buď na pracovišti (např. alternace školení), nebo ve VET institucích (CEDEFOP).

Work placement / Internship (pracovní stáž/praxe)
Doba odborné přípravy na pracovišti v podniku.


Seitenanfang