Logos: TrainCom, f-bb
Home > Odborné vzdělávání a příprava založené... > Definice

Definice

Výsledky učení
V Evropském rámci kvalifikací (EQF), jsou výsledky učení definovány jako výkaz o tom, co žák zná, čemu rozumí a co je schopen vykonávat po ukončení vzdělávacího procesu. Výsledky učení jsou definovány na základě znalostí, dovedností a schopností (viz CEDEFOP 2010, 22).

Kompetence
Kompetence jsou znalosti, dovednosti, chování a kvalifikace, které umožňují osobě plnit úkoly v zaměstnání podle požadovaných norem.
Schopnost plnit úkoly a úlohy nezbytné k očekávaným standardům. (Eraut, 2003, 117).

Definice Evropského rámce kvalifikací
Kompetence je prokazatelná schopnost používat znalosti, dovednosti a osobní, sociální a/nebo metodické způsobilosti při práci a studiu, v profesním a osobním rozvoji. V kontextu Evropského rámce kvalifikací jsou schopnosti popsány ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti (EQR, 2008).

Kompetence a dovednosti – Jaký je mezi nimi rozdíl?
Pojmy "kompetence" a "dovednosti" jsou zaměňovány. Pro praktické účely není jasné pochopení rozdílu vždy nutné. Následující aspekty, získané z různých zdrojů však mohou být užitečné.

Skills:

Definition of the European Qualifications Framework
Skills means the ability to apply knowledge and use know-how to complete tasks and solve problems. In the context of the European Qualifications Framework, skills are described as cognitive (involving the use of logical, intuitive and creative thinking) or practical (involving manual dexterity and the use of methods, materials, tools and instruments.

Dovednosti:

Definice Evropského rámce kvalifikací

Dovedností se rozumí schopnost uplatnit znalosti a použít know-how při plnění úkolů a řešení problémů. V kontextu Evropského rámce kvalifikací jsou dovednosti popisovány jako kognitivní (používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení) nebo praktické (zahrnující manuální zručnost a používání metod, materiálů, nástrojů a přístrojů).

Kompetence:

Kompetence, proto mohou zahrnovat dovednosti, ale jsou více než dovednosti, které zahrnují schopnosti a chování, stejně jako znalosti, které mají zásadní význam pro použití dovednosti.

Kompetence jsou popsány způsoby, které jsou:


Seitenanfang