Logos: TrainCom, f-bb
Home > Odborné vzdělávání a příprava založené...

Úvod

Odborné vzdělávání a příprava založené na kompetencích

Vzdělávání založené na kompetencích je spojeno s reálnou praxí na pracovišti. Zaměřuje se spíše na to, co mohou žáci dělat než na kurzy, které absolvovali (viz Deißinger/Hellwig 2011, 6).

To může být uplést svetr, opravit kus strojního zařízení, napsat nabídku, nebo jednat s náročným zákazníkem.

Od žáků se neočekává, že prokážou nastudování učebnice nebo poznámky z předmětů, jednoduše musí prokázat praktické splnění úkolu, aktivity nebo cvičení dle určitých norem.

Žáci jsou hodnoceni na základě získaných známek.

Hlavní prvky vzdělávání založeného na kompetencích:

Výsledek
Kurz se vyznačuje splněním vnitrostátních norem pro odbornou způsobilost, které byly schváleny vnitrostátními orgány. V případě absence vnitrostátních norem, by měly být výsledky kurzu založeny na definování kompetencí zadavatele a schváleny komisí pro vzdělávání nebo příslušnými orgány, v případě, že není nutné schválení komise.

Učební osnovy
Učební osnovy poskytují žákům jednoznačné informace o tom, jaký výkon je od nich za daných podmínek a norem očekáván. Stanovena by měla také, pokud je to vhodné, odpovědnost za hodnocení v rámci odborné přípravy na pracovišti i mimo něj.

Výstupy
Výstupy jsou flexibilní a žáci mohou prokazovat vlastní iniciativu v procesu učení. Učební materiály používané vyučujícími indikují na jaký obor je žák zaměřen.

Hodnocení
Hodnocení by mělo:

Reporting / zaznamenávání
Reporty o získaných kompetencích by měly být žákům poskytovány. Reporting může být stanoven z hlediska kompetenčních modulů, ve smyslu, že bylo porozuměno vztahu mezi kompetencemi a modulem.

Certifikace
Osoby, které doloží všechny předepsané kompetence v akreditovaném kurzu nebo výcvikovém programu, by měly získat pověření nebo prohlášení o výsledku, který je uznávaný v národním rámci kvalifikací.

(Převzato z: Victorian State Training Board, 1992, cit. from Deißinger/Hellwig 2011, 7)

Seitenanfang